cropped-cropped-watersportvereniging-eijsden-logo.jpg

Statuten Watersportvereniging Eijsden

Download de Statuten.

Heden, de vijfentwintigste februari negentienhonderd achtennegentig zijn voor mij, Mr. Henri Charles Maximiliaan van Slijpe, notaris, ter standplaats Eijsden verschenen

1.     De heer Mathias P. J. Steps, ……………………wonende te Elsloo………

2.     De heer Jozef A. M. H. E. H. Lebon……………..wonende te Maastricht……………..

De comparanten, hier handelende als voorzitter en secretaris van het bestuur van de te Eijsden gevestigde vereniging:

Watersportvereniging Eijsden en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, verklaren:

Dat bij akte op veertien januari negentienhonderd tweeëntachtig verleden door J.H.M.van Hall, destijds notaris te Eijsden, de statuten van de vereniging voor het eerst bij notariële acte werden vastgesteld;

Dat de algemene ledenvergadering in haar vergadering van zevenentwintig november negentienhonderd zevenennegentig overeenkomstig het bepaalde bij artikel 26 van de statuten besloten heeft tot wijziging van de statuten;

Dat de algemene ledenvergadering in diezelfde vergadering de comparanten sub 1 en 2 gemachtigd heeft de gewijzigde statuten bij notariële akte te doen vastleggen

Dat van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van het verslag van voormelde ledenvergadering;

Dat de statuten van de vereniging thans luiden als volgt:

Naam en zetel
Artikel 1:

1.     de vereniging draagt de naam “Watersportvereniging Eijsden”, te noemen “W.V.E.”.

2.     Zij heeft haar zetel in de gemeente Eijsden.

Doel:
Artikel 2:

1.     De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de watersport in de ruimst mogelijke zin.

2.     Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.     Propaganda te maken voor de watersport;

b.     Het inrichten en in stand houden van voor de beoefening van de watersport nodige accommodatie op en aan het water;

c.      Te zorgen voor behoorlijke opberging, verzorging en bewaking van de vaartuigen van de leden;

d.     Het geven van technische voorlichting;

e.     Gemeenschappelijke oefeningen;

f.      Het houden van wedstrijden en boottochten;

g.     Alle andere geoorloofde middelen, die voor het gestelde doel dienstig kunnen zijn en de vereniging steunen.

Duur
Artikel 3:

De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan

Lidmaatschap
Artikel 4:

1.     De vereniging kent:

A.     hoofdleden

B.     partnerleden

C.     gezinsleden

D.     ereleden, en

E.     donateurs

Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn.

Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid, wordt daaronder verstaan hoofdleden en partnerleden tenzij het tegendeel blijkt.

Hoofdleden en partnerleden zijn achttien jaar of ouder.

2.     Hoofdleden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 lid 1 bepaalde.

3.     Partnerleden zijn zij, die door hoofdleden als zodanig bij het bestuur zijn aangemeld en zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 lid 2 bepaalde.

4.     Gezinsleden zijn zij, die door hoofdleden als zodanig bij het bestuur zijn aangemeld en zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 lid 2 bepaalde.

5.     Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

6.     Donateurs zijn zij, die de vereniging steunen door het storten van een jaarlijkse of eenmalige bijdrage in de verenigingskas en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 lid 3 bepaalde.

Artikel 5:

1.     Als hoofdlid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating.

2.     Als partner- of gezinslid kan men worden toegelaten op verzoek van het hoofdlid aan het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating.

3.     Donateur kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse of eenmalige bijdrage worden medegedeeld.

4.     Het hoofdlidmaatschap is overdraagbaar aan en vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen door:

–          bloed- of aanverwanten in de eerste graad

–          aan het hoofdlid verbonden partner- of gezinsleden

De overige lidmaatschappen zijn persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Schorsing
Artikel 6:

1.     Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat het lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

2.     De schorsing van het hoofdlid heeft automatisch schorsing van aan dat hoofdlid verbonden partner- en gezinsleden tot gevolg.

Einde lidmaatschap
Artikel 7:

1.     Het lidmaatschap eindigt:

a.     door overlijden van het lid;

b.     door opzegging door het lid;

c.      door opzegging namens de vereniging;

d.     door ontzetting.

2.     Beëindiging van het hoofdlidmaatschap heeft automatisch beëindiging van het aan het hoofdlidmaatschap verbonden partner- en gezinslidmaatschap tot gevolg.

3.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.     Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).

5.     Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijk wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

6.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

7.     In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van het lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 3 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen
Artikel 8:

1.     De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de hoofd-, partner-, gezinsleden en donateurs, uit ligplaats-entreegelden, uit liggelden, uit vergoedingen voor verleende diensten en faciliteiten, uit opbrengsten uit roerende en onroerende bezittingen van de vereniging, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.

2.     Ieder hoofd-, partner- en gezinslid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

3.     Hoofdleden betalen bij toewijzing van een ligplaats een ligplaats-entreegeld, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

4.     De hoogte van de liggelden wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 9:

1.     Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2.     De bestuurders worden op voorstel van het  bestuur of op voorstel van tenminste vijf leden, door de algemene vergadering uit de leden van de verenging benoemd. De voorzitter kan door de algemene vergadering ook worden benoemd buiten de leden.

3.     Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Aanvaarding van het voorzitterschap houdt tevens aanvaarding van het hoofdlidmaatschap in.

4.     De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.

5.     De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

6.     Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

7.     De voorzitter en de secretaris kunnen niet gelijktijdig aftreden;

8.     Een bestuurder mag ten hoogste negen achtereenvolgende jaren deel uit maken van het bestuur. Alvorens daarna weer tot het bestuur te mogen toetreden, dient er een periode van tenminste één jaar te zijn verstreken.

Artikel 10:

1.     Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris of penningmeester gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.

2.     Het bestuur, alsmede de voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over banksaldi, dat slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

3.     Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

4.     De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging bij de in het vorige lid bedoelde handelingen.

Boekjaar/verenigingsjaar en jaarstukken
Artikel 11:

Het boekjaar casu quo verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 12:

1.     Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

2.     De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

3.     Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

4.     Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

5.     Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Algemene vergadering
Artikel 13:

1.     De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle hoofdlieden te zenden schriftelijke mededeling.

2.     Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemeen vergadering gehouden worden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

3.     Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langere dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze  waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 14:

1.     Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Zij zijn niet bevoegd hun stem te doen uitbrengen door een daartoe gemachtigd ander lid.

2.     Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot, zijn partner of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

3.     Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

4.     Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemming op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen twee personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

5.     Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 15:

1.     De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.

2.     Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging
Artikel 16:

1.     Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijzing van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

2.     Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op de daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.     Tot  wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 17:

1.     De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

2.     De bestuurders zijn verplicht een authentiek  afschrift van de wijzigingen en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het gebied waarin de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 18:

Een bepaling in de statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer ander bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperkingen.

Ontbinding en vereffening
Artikel 19:

1.     Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.     Bij de oproeping tot de in het vorige lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

3.     Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4.     Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.

5.     Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.

Huishoudelijk reglement.
Artikel 20:

1.     De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent lidmaatschap, de introductie, de wijze van aanpassing van de bedragen voor contributies, liggelden en ligplaats-entreegelden, de wijze van vaststelling van vergoedingen voor verleende diensten en faciliteiten, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw, de steigers en overige bezittingen van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.     Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur of indien dat schriftelijk wordt verzocht door tenminste een tiende gedeelte van de leden van de vereniging.

3.     Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Slotbepalingen.
Artikel 21:

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waarvan akte,

In minuut opgemaakt, is verleden te Eijsden op de datum zoals in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze verklaard van de inhoud van de akte kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen waarna deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, is ondertekend.

M. Steps; J. Lebon; M. van Slijpe.