2024 aanmeldingsformulier

Informatie voor nieuwe leden:

Nieuwe leden worden voor 1 jaar aangenomen, d.w.z. dat na het eerste jaar het bestuur via ballotage beoordeelt of het nieuwe lid binnen de vereniging past. Afwijzing van het nieuwe lid na een jaar kan alleen indien er sprake is van niet op tijd betaalde rekeningen en/of het niet opvolgen van de regels zoals die binnen de vereniging zijn afgesproken.

Afmeren van de boot na aanname kan pas wanneer tenminste het door het bestuur vastgestelde voorschot is betaald en de vereniging in het bezit is van een kopie van het verzekeringsbewijs, een compleet ingevuld inschrijfformulier en pasfoto’s van de daarop vermelde personen.

Het nieuwe lid ontvangt bij afmeren een sleutel met daarin een code voor het openen van de slagboom, de voordeur van het verenigingsgebouw en de poort naar de steiger. Voor deze sleutel betaalt hij een borg, die bij inlevering weer terug betaald wordt.

De door de vereniging vastgestelde regels zijn beschreven in de statuten, het huishoudelijk reglement en het steigerreglement. Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt het nieuwe hoofdlid een exemplaar van deze stukken, digitaal of afgedrukt indien het nieuwe lid geen e-mailadres heeft. Deze stukken zijn ook up-to-date terug te vinden op de ledenpagina van de website van de vereniging.

Lid worden van WVE is geen vrijblijvende zaak. Het bestuur gaat ervan uit dat bewust gekozen wordt voor een verenigingshaven.  Daarbij hoort ook dat de leden er gezamenlijk zorg voor dragen dat de accommodatie in goede staat blijft. Leden zijn daarom verplicht een aantal, door bestuur en ledenvergadering vast te stellen Doe-dagen mee te helpen met het uitvoeren van werkzaamheden aan steiger en clubgebouw.  Per jaar worden er 6 doedagen per jaar georganiseerd. . Ieder lid is verplicht aan drie doedagen deel te nemen. Niet meewerken betekent dat het lid een door de ledenvergadering vast te stellen bedrag (€50,-) extra dient te betalen.

Voor de 3 doedagen betaalt het lid vooraf een borg van € 150,00, zijnde 3 x € 50,00.

Het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen (tenminste 2 x per jaar) wordt sterk aanbevolen. De ledenvergadering, bestaande uit hoofdleden en partnerleden, bepaald het beleid binnen de vereniging. Het bestuur wordt door de ledenvergadering benoemd. Dit bestuur voert het door de ledenvergadering aangenomen beleid uit. De ledenvergadering controleert de uitvoering van het beleid en neemt bij goedkeuring de verantwoordelijkheid van het bestuur over. Niet aanwezig zijn bij de algemene ledenvergaderingen betekent, dat men geen recht van spreken heeft.

Binnen een vereniging worden naast de watersport ook andere activiteiten ontwikkeld, met name verenigingsfeesten en andersoortige bijeenkomsten die ten doel hebben de sfeer in de vereniging te bevorderen. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk meedoen met deze activiteiten en daarvoor ook de noodzakelijke hand- en spandiensten verrichten, per activiteit of als lid van een bijzondere commissie.